Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Правові підстави застосування поліграфа на приватному підприємстві

14.40, 16 листопада 2023
2921
0

В Україні використання поліграфа законом прямо не заборонено

Поліграф (polygraph - детектор брехні) є різновидом психофізіологічної апаратури і являє собою комплексну багатоканальну апаратну методику реєстрації змін психофізіологічних реакцій людини у відповідь на пред'явлення за спеціальною схемою певних психологічних стимулів. Аналіз цих змін, що відбуваються в процесі опитування за допомогою поліграфа, дає змогу одержувати необхідну орієнтувальну інформацію та виявляти ту, яку людина приховує.

В Україні використання поліграфа законом прямо не заборонено. Ліцензії на його придбання і використання не потрібно. Проведення поліграфних перевірок не суперечить чинному законодавству України і не порушує його. Також не порушуються і конституційні права громадян, оскільки перевірки здійснюються лише з їх письмової згоди. Використання поліграфа в Україні здійснюється на підставі норм Конституції України (ст. 28, 32), законодавства про працю та інших нормативно-правових актів. У ст. 28 Конституції України наголошується: «Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам». Використання поліграфа підпадає під формулювання «інші досліди». У ст. 32 Конституції України закріплено: «Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди».

Інформація, отримана в результаті проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа, є непрямим доказом і підтверджує лише суб'єктивну значущість конкретних стимулів, які можуть вказувати на наявність приховуваної інформації про обставини злочину або на щирість відповідей на поставлені запитання.

Сили доказів результати використання детектора («детектора брехні») набувають тільки у рамках призначеної судової експертизи. Порядок проведення судових експертиз регламентується КПК України, Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 4038-XII.

Підставою широкого застосування поліграфів правоохоронними органами України є Закон «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Стаття 8 цього Закону закріплює право органів, що здійснюють ОРД, опитувати осіб за їх згодою (п. 1 ч. 1 ст. 8). Відповідно використання поліграфа витлумачується як різновид опитування. При цьому отримані таким чином відомості не можуть бути прийняті судами як докази у справі, вони є лише орієнтирами для збирання офіційних доказів. Згідно з ч. 16 ст. 9 цього Закону для одержання інформації забороняється застосовувати технічні засоби, психотропні, хімічні та інші речовини, які пригнічують волю або завдають шкоди здоров'ю людей та навколишньому середовищу.

В Україні ст. 50 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII регламентує застосування поліграфа під час перевірки кандидата на службу в поліції: «Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліції, за їхньою згодою проходять тестування на поліграфі».

Використання поліграфів при прийомі на роботу, проведенні корпоративних перевірок нормативно-правовими актами спеціально не регулюється. Однак на цю процедуру поширюються загальні правові принципи - застосування поліграфа можливе лише за згодою опитуваної особи і не повинно вторгатися в її особисте життя та зазіхати на її інші права і свободи.

Отже, чинна нормативна база передбачає такі умови: отримання письмової згоди опитуваної особи на використання щодо неї поліграфа; застосування тільки сертифікованих пристроїв; проведення інтерв'ю та інтерпретація його результатів тільки працівником, який пройшов відповідне навчання та отримав допуск до такої роботи.

Legal Solution - аналіз законодавства й практика правозастосування для кожного фахівця. Знайдіть нормативні документи, досліджуйте правові питання та звіряйтеся з експертами. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.

Загальні права осіб, яким запропоновано пройти перевірку на поліграфі:

- поліграфна перевірка нікому не може бути нав'язана силою. Це антиконституційно і може бути розцінено як посягання на приватне життя;

- підписка про згоду на проведення опитування із застосуванням поліграфа є юридичним документом, а тому важливим моментом перевірки;

- не можна проводити опитування суб'єкта шляхом примусу, зокрема із застосуванням сили чи погроз;

- якщо суб'єкту перевірки менше 18 років, необхідна згода на її проведення батьків неповнолітнього.

Кожний громадянин України також має право:

- на проведення перевірки досвідченим, кваліфікованим фахівцем;

- на адекватні умови її проведення;

- бути поінформованим про причину перевірки;

- на отримання інформації про принцип роботи поліграфа;

- дати свою згоду на проведення поліграфної перевірки або відмовитись від вказаної перевірки;

- не проходити дуже тривалу (більше 3 годин) процедуру опитування;

- на відсутність зневажливого ставлення, приниження гідності.

Одним із найпоширеніших способів використання поліграфа (детектора брехні) є його застосування у процесі проведення конкурсу чи перевірки кандидатів на заняття вакантної посади на підприємстві. Завдяки проведенню вказаної перевірки роботодавці отримують цінну інформацію стосовно правдивості претендентів на заняття посади, їхньої справжньої мети та формують висновки з приводу того, чи варто довіряти їм доступ до сфер діяльності, від яких залежить подальший розвиток чи навіть існування підприємства.

Друге місце у сфері використання «детектора брехні» у галузі трудових відносин займають службові розслідування, які проводяться у випадках виявлення на підприємстві нестандартних ситуацій (крадіжка, недостача, псування товару, зрив підписання важливих контрактів із незрозумілих причин тощо). Також роботодавці, в порядку профілактики, практикують періодичні перевірки співробітників із застосуванням «детектора брехні».

Але як у середовищі працівників, так і серед роботодавців постає цілком логічне запитання - чи є законними дані перевірки та які наслідки для працівників можуть спричинити результати тестування на детекторі брехні?

Даючи відповідь на зазначене запитання, вкажемо на те, що використання поліграфа (детектора брехні) на підприємствах приватної форми власності не є порушенням закону. Адже спеціально-орієнтоване законодавство щодо регулювання використання поліграфа в Україні фактично відсутнє. Тобто на сьогоднішній день не існує безпосередньої заборони або ж обмежень стосовно проведення перевірки працівників на поліграфі, їхньої періодичності, підстав, а також ініціаторів.

Але слід акцентувати увагу на тому факті, що першою та надзвичайно важливою особливістю використання поліграфа є добровільність. Адже за своєю природою проведення тестування за допомогою «детектора брехні» є свого роду дослідженням. А згідно з диспозицією ст. 28 Конституції України проведення медичних чи інших досліджень щодо людини дозволено виключно за згодою піддослідної особи. Інших нормативно-правових актів, які б зобов'язували працівників чи претендентів на заняття вакантної посади проходити поліграф, на сьогодні не існує. Тобто пройти перевірку на поліграфі працівник або потенційний претендент на заняття вакансії може лише в разі, якщо він на це дає згоду і згода ця, задля уникнення різноманітних непорозумінь, повинна бути письмовою та власноруч підписаною особою, яка проходитиме тестування. Тому з формально-юридичної точки зору у випадку, якщо індивід відмовляється пройти перевірку з використанням «детектора брехні», притягнути його до будь-якої відповідальності або просто відмовити в прийомі на роботу лише за цією підставою не можна.

Попередньо, до перевірки на детекторі брехні, людина повинна пройти медичний огляд і отримати схвалення лікаря на проведення такої перевірки.

На сьогоднішній день в Україні не існує конкретної законодавчої бази (закону про поліграфологічну діяльність) для регулювання діяльності експертів-поліграфологів, не сформовані вимоги до експерта-поліграфолога та особливостей його діяльності. Проте діяльність поліграфологів не є забороненою та не вимагає ліцензування. Розвиток цього виду діяльності обумовив появу в Державному класифікаторі професій професії експерт-поліграфолог (код за КП ДК 003:2010 - 2144.2), а також появу проектів законів «Про поліграфологічну діяльність» (№ 4094-1 від 04.03.2016 р.) та «Про захист прав осіб, які проходять опитування (дослідження) на поліграфі» (№ 4094 від 17.02.2016 р.).

Віталія Оначишич

Внутрішні документи, що регламентують діяльність поліграфолога на підприємстві

Основними документами, якими керується штатний експерт-поліграфолог підприємства, є в першу чергу «Положення про використання поліграфа на підприємстві» (далі - Положення) та «Посадова інструкція експерта-поліграфолога». Саме в цих документах зазначаються всі вимоги та правила, спираючись на які проходить опитування із використанням поліграфа. Посадова інструкція експерта-поліграфолога визначає взаємовідносини між поліграфологом та роботодавцем. У ній зазначається підпорядкування поліграфолога, вимоги щодо кваліфікації та освіти, професійних знань, умінь, навичок, умови призначення та звільнення з займаної посади, особливості виконання обов'язків на період відсутності, документи, які повинен знати та якими керується штатний експерт-поліграфолог у своїй діяльності, функціональні обов'язки, права та відповідальність. Посадова інструкція погоджується відповідальними особами підприємства та затверджується директором або головою правління.

Положення затверджує керівник підприємства (директор, голова правління). Згідно із Положенням визначається організаційна структура та підпорядкування експерта-поліграфолога. Зазвичай, штатний експерт-поліграфолог підпорядковується безпосередньо голові правління (директору) підприємства або керівнику департаменту безпеки. По організаційній структурі експерт-поліграфолог може перебувати у відділі кадрів або департаменті безпеки. Положення чітко регламентує принципи використання поліграфу в діяльності підприємства, сфери можливого використання поліграфу, умови та порядок проведення опитування із використанням поліграфу, правила оформлення та зберігання отриманих результатів, засоби контролю за дотриманням законодавства України, даного Положення та інших внутрішніх документів підприємства. Положення також затверджує форму подання завдань на проведення опитування, форму звітності за результатами, форму заяви про надання добровільної згоди та медичної анкети, що заповнюють кандидати та працівники.

Аналізуючи цю тему, не можна не приділити увагу медичній анкеті про стан здоров'я опитуваної особи та умовам проведення опитування. Саме відповідність психологічного та фізичного стану людини, стану приміщення певним нормам є дуже важливим критерієм для отримання об'єктивних результатів. Невідповідність психологічного та фізичного стану людини вимогам, навпаки, не дає змогу говорити про об'єктивність та результативність проведеного дослідження. Розглянемо ці критерії більш детально. Кваліфікований поліграфолог не стане проводити опитування у разі, якщо опитувана особа: вживала алкогольні напої у значній кількості протягом останньої доби; вживала наркотичні речовини протягом останньої доби; вживала заспокійливі або знеболюючі препарати протягом останньої доби; вживала лікарські засоби, які впливають на роботу серцево-судинної, дихальної та нервової системи; перенесла черепно-мозкову травму, струс мозку, інфаркт, інсульт протягом 6 місяців до тестування; має захворювання, що супроводжуються вираженою серцево-судинною або дихальною недостатністю; хворіла на психічні захворювання, такі як епілепсія, шизофренія; знаходиться у стані вагітності; не мала сну протягом останніх 24 годин.

Проаналізувавши існуючу законодавчу базу та нормативно-правові акти, на які спирається діяльність експерта-поліграфолога, можна зробити такі висновки: 1) використання поліграфу в Україні, в т.ч. для кадрового відбору, не є забороненим, не потребує ліцензування та не суперечить нормам чинного законодавства України; 2) у своїй діяльності експерт-поліграфолог має обов'язково враховувати норми чинного українського та міжнародного законодавства, забезпечувати всебічний захист прав особи, що проходить опитування; 3) для проведення кадрового відбору на підприємстві має бути затверджена «Посадова інструкція експерта-поліграфолога» та «Положення про використання поліграфу на підприємстві», в яких зазначаються напрямок діяльності поліграфолога, його обов'язки, вимоги до кваліфікації, причини та підстави використання поліграфа та інші аспекти; 4) поліграфолог має виконувати свою роботу у межах отриманих завдань; 5) поліграфолог має слідкувати та враховувати зміни у чинному законодавстві для забезпечення правової легітимності своєї роботи.

Використання поліграфів при прийомі на роботу, проведенні корпоративних перевірок нормативно-правовими актами спеціально не регулюється. Однак на дану процедуру поширюються загальні правові принципи - застосування поліграфа можливе лише за згодою опитуваної особи, воно не повинно вторгатися в особисте життя особи і зазіхати на її інші права і свободи.

На сьогоднішній день в Україні використання поліграфа законодавчо не визначено. Але незважаючи на це проведення даної процедури не суперечить ніяким законам України, якщо таке тестування проведено за добровільною згодою людини, який проходить тест і в ході даної процедури дотримані його права. Дані права фіксуються в «заяві про добровільну згоду» і пояснюються випробуваному до того, як він підпише цей документ.

Віталія Оначишич,

юрист

Всі джерела інформації для вашої роботи - в новому рішенні LIGA360 PRO. Доступ до найповнішої бази законодавства, судових рішень та інструментів перевірки контрагентів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему