Фахових молодших бакалаврів не приймуть на бюджет на "Право"

23.01.2020, 15:03
6233
0

Затверджено Умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році
Затверджено Умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році

ЮРЛІГА писала, що 6 червня 2019 року було прийнято Закон "Про фахову передвищу освіту". Детальніше про те, що він передбачає, можна дізнатися з окремого матеріалу.

Міністерство освіти і науки визначило Умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році.

Відповідний наказ міністерства № 1350 від 30 жовтня 2019 року було зареєстровано в Мін'юсті 17 січня 2020 року. Наказ набере чинності з дня офіційного опублікування. З повним текстом документа можна ознайомитися в модулі "Законодавство" ІПС ЛІГА:ЗАКОН, замовивши тестовий доступ.

Підставою для оголошення прийому на навчання є ліцензія МОН на здійснення освітньої діяльності з фахової передвищої освіти та затверджені педрадою закладу фахової передвищої освіти (вченою радою закладу вищої освіти, до складу якого входить заклад фахової передвищої освіти) правила прийому.

Усі питання, пов'язані з прийомом до закладу фахової передвищої освіти, вирішуватиме приймальна комісія на засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюватимуться на веб-сайті закладу фахової передвищої освіти в день їх прийняття або не пізніше наступного робочого дня.

Кого прийматимуть

На навчання до закладів фахової передвищої освіти прийматимуть:

осіб, які здобули базову загальну середню освіту - для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;

осіб, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту - незалежно від здобутого профілю);

осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста;

осіб, які здобули вищу освіту.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю прийматимуть осіб, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступників прийматимуть на навчання на перший курс. Осіб, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийняти на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання).

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у будь-якому закладі фахової передвищої освіти.

Прийом вступників на навчання до закладів фахової передвищої освіти за спеціальністю 081 "Право" за кошти державного або регіонального бюджету у 2020 році не проводитимуть.

Зауважимо, що згідно із Законом «Про фахову передвищу освіту» фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти в результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми.

Фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Підготовка здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра фінансуватиметься:

за рахунок видатків держбюджету в державних закладах освіти (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах освіти (регіональне замовлення);

за рахунок цільових пільгових державних кредитів;

за ваучерами;

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за денною, дуальною або заочною формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною або юридичною особою.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1) прийом заяв та визначених в Умовах прийому документів починається 30 червня та закінчується 13 липня о 18:00;

2) вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться від 14 липня до 21 липня; творчі конкурси можуть проводитись відповідно до переліку спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти за якими здійснюється на основі базової або повної загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників; творчі конкурси можуть проводитись у два тури, кожен з яких може оцінюватись окремо;

3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами, визначеними квотами), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 23 липня;

4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, визначені в наказі, до 12:00 27 липня;

5) зарахування вступників відбувається:

за державним або регіональним замовленням - не пізніше 18:00 29 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше ніж 31 липня, додаткове зарахування - не пізніше ніж 31 серпня;

6) переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Умов), проводиться не пізніше ніж 6 серпня.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня;

2) медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводяться до 9 липня;

3) прийом заяв та документів, передбачених в Умовах, розпочинається 13 липня, крім військових коледжів сержантського складу та фахових коледжів із специфічними умовами навчання;

4) прийом заяв та документів закінчується:

о 18:00 22 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів;

о 18:00 1 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО;

5) вступні іспити, творчі конкурси проводяться від 23 до 28 липня;

6) співбесіди проводяться від 23 до 25 липня;

7) строки прийому заяв, проведення творчих конкурсів, співбесід, вступних іспитів, оприлюднення рейтингових списків з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним замовленням, виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, зарахування вступників на місця державного замовлення та виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення осіб, які вступають на навчання для підготовки військових фахівців, визначаються правилами прийому до закладів фахової передвищої освіти. Військові коледжі сержантського складу та фахові коледжі із специфічними умовами навчання забезпечують виключення зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного замовлення не пізніше ніж 20 липня;

8) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами, визначеними в Умовах прийому, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 3 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 4 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 5 серпня. Зараховані особи впродовж 5 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

9) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами, визначеними в Умовах прийому), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 3 серпня;

10) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12:00 7 серпня;

11) вступників зараховують:

за державним (регіональним) замовленням - не пізніше 12:00 8 серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12:00 17 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше ніж 30 вересня);

12) переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих Умов), проводиться не пізніше ніж 20 серпня.

Про порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на навчання до закладів фахової передвищої освіти; власне конкурсний відбір, його організацію та проведення; спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра; як формуватимуться рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування; реалізацію права вступників на обрання місця навчання; переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, та інші особливості можна дізнатися із повного тексту затвердженого наказу (після того як він з'явиться в ІПС ЛІГА:ЗАКОН).

Вам також буде цікаво дізнатися, що:

Вишам дозволили видавати дипломи власного зразка;

Прийнято Закон про повну загальну середню освіту.

Хочете бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на ЮРЛІГУ у соцмережах. Обирайте, що вам зручніше - Телеграм t.me/jurliga, Фейсбук https://www.facebook.com/jurliga/ або Твіттер https://twitter.com/jurligaua.

Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка новин
Підписатись

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту