Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську
Реклама

Питання виконання договірних зобов'язань під час наявності форс-мажорних обставин останнім часом все частіше стає актуальним, оскільки у 2020 році таким форс-мажором була пандемія COVID-19 та обмеження, обумовлені нею. А з 24 лютого 2022 року вказане питання, взагалі, набуло надзвичайної актуальності у зв'язку із військовою агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Перш ніж аналізувати яким чином форс-мажор впливає на виконання договірних зобов'язань в даний час, давайте нагадаємо для чого існує такий правовий інститут як форс-мажор, які обставини до нього відносяться та як засвідчується факт їх настання.

Для чого існує такий правовий інститут як форс-мажор?

Так, стаття 617 Цивільного кодексу України містить підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання: особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Відповідно до п. 3.1 Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого Рішенням президії ТПП України від 15.07.2014 № 40 (3) (далі - Регламент засвідчення ТПП), Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) (Force Majeure) - це надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно впливають на виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків за законодавчими та іншими нормативними актами, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу.

Як зазначено на порталі «Судова влада України» у статті «Форс-мажорні обставини у господарських договорах: важливі роз'яснення для бізнесу та правників» Прес-центру судової влади України від 28 березня 2020 року дуже важливо детально конкретизувати у господарських договорах випадки форс-мажору. Поняття «форс-мажорні обставини» трапляється в багатьох нормативно-правових актах, а для його позначення використовують різні назви: «форс-мажорні обставини», «обставини непереборної сили», «форс-мажор». Але зауважимо, що всі ці терміни однакові за змістом,- роз'яснює відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення 7ААС.

Іншими словами, якщо внаслідок обставин непереборної сили або форс-мажору порушено умови й терміни виконання зобов'язань за будь-яким договором (постачання товару, виконання робіт, надання послуг тощо), то це не означає, що постачальник/продавець/виконавець звільняється від цього зобов'язання, наявність вказаних обставин лише звільняє його від штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов договору та лише на період дії вказаних обставин. Тобто форс-мажор не звільняє зобов'язану сторону від виконання зобов'язань, а лише надає їй можливість правові підстави їх не виконувати протягом певного часу без негативних наслідків.

Які обставини відносяться до форс-мажору?

Відповідно до того ж п. 3.1 Регламенту засвідчення ТПП дія форс-мажорних обставин може бути викликана:

- винятковими погодними умовами і стихійним лихом (Acts of God) (епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо);

- непередбаченими обставинами, що відбуваються незалежно від волі і бажання заявника (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго), дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дія суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту тощо);

- умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами державних органів влади, закриттям морських проток, ембарго, забороною (обмеження) експорту/імпорту тощо.

Вищезазначений перелік обставин не є вичерпним.

Відповідно до частини 2 статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати України», форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Як вбачається із вищенаведеного,дії, обставини, що мають місце на території України та пов'язані із агресією Російської Федерації проти України, підпадають під визначення форс-мажорних обставин.

В умовах воєнного стану LIGA ZAKON надає експертну підтримку бізнесам. Запитай наших фахівців щодо кадрових, юридичних та бухгалтерських питань. Направляй запитання у Telegram.

Як засвідчується факт настання форс-мажорних обставин?

Компетентними органами щодо засвідчення обставин непереборної сили законодавством визначено Торгово-промислову палату України та 25 регіональних торгово-промислових палат: 24 обласних та міста Києва (далі - ТПП).

Так в мирний час діє загальний порядок, закріплений у частині 1 статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати України», відповідно до якої «Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб'єктів малого підприємництва видається безкоштовно».

Однак у контексті подій, які сьогодні відбуваються в Україні, Торгово-промислова палата України спростила процедуру засвідчення форс-мажорних обставин.

Так, на сайті Торгово-промислової палати України 28 лютого 20222 року розміщено повідомлення «ЩОДО ЗАСВІДЧЕННЯ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН».

Згідно із вказаним повідомленням «Торгово-промислова палата України (далі - ТПП України) враховуючи надзвичайно складну ситуацію, з якою зіткнулась наша країна, ухвалила рішення спростити процедуру засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

З метою позбавлення обов'язкового звернення до ТПП України та уповноважених нею регіональних ТПП і підготовки пакету документів у період дії введеного воєнного стану, на сайті ТПП України розміщено 28.02.2022 року загальний офіційний лист ТПП України щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (за змістом зразка вказаним нижче). Це надасть можливість за необхідністю роздруковувати відповідне підтвердження всім, кого це стосується».

Посилання на вказаний загальний офіційний лист ТПП України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1.

Вказаний лист адресовано «Всім кого це стосується» та має наступний зміст:

«Торгово-промислова палата України (далі - ТПП України) на підставі ст.ст. 14, 14№ Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР, Статуту ТПП України, цим засвідчує форсмажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Враховуючи це, ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)».

Загальні висновки.

Цілком зрозуміло, що в умовах військового стану та реальних військових дій суб'єкти господарської діяльності та звичайні громадяни зіштовхуються із неможливістю виконання своїх договірних зобов'язань в силу різних підстав: припинення роботи підприємств та від'їзд громадян у зв'язку із загрозою життю та здоров'ю, нестачею працівників у зв'язку з їх мобілізацією, порушення логістичних ланцюжків у зв'язку із перекриттям доріг та авіасполучення з оборонною метою, тощо.

У всіх цих випадках суб'єкти господарської діяльності та громадяни із посиланням на вказаний лист ТПП України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 можуть бути звільнені від відповідальності за невиконання своїх договірних зобов'язань протягом терміну дії таких обставин. Однак треба розуміти, що такі суб'єкти та громадяни можуть посилатися на такі обставини в якості форс-мажору тільки за реальної наявності таких обставин. Тобто при виникненні спірних ситуацій вони повинні будуть довести, що саме за наявності форс-мажорних обставин вони не змогли виконати свої договірні зобов'язання та у них не було об'єктивної можливості їх виконати як би вони не намагалися це зробити.

Звичайно, недобросовісні контрагенти можуть, як то кажуть «під шумок», перестати виконувати свої договірні зобов'язання, проте за наявності сумнівів інша сторона таких договорів, яка очікує виконання таких обов'язків, може затребувати належні докази такої неможливості виконання договорів із подальшим зверненням до суду за захистом свої порушених прав та інтересів.

Читайте також: Федоров роз'яснив, хто та як вже може отримати 6 500 грн в межах єПідтримки

Допомога армії України: куди можна перерахувати кошти

Друзі, наголошуємо, що всі рішення та системи LIGA360 працюють у штатному, стабільному режимі.

Кожен може безкоштовно переглянути головні документи та новини країни у LIGA360:

новини країни та галузі у єдиній інформаційній стрічці з персональним налаштуванням

нормативно-правову інформацію, понад 150 000 основних документів, в модулі Право України - https://ips.ligazakon.net/resource/main_documents?sort_by_def=&p=0&q=

Крім того, для всіх доступні такі розділи інформації - Правова картина дня, Законопроекти, Законодавчі новації.

судові рішення - біля 100 000 000 документів - https://verdictum.ligazakon.net/analysis

інформація про юридичних та фізичних осіб, а також їх моніторинг - https://ca.ligazakon.net/

Нагадуємо, доступ до зазначених вище документів та функціоналів - вільний у LIGA360, достатньо лише зареєструватись у рішенні за посиланням - https://360.ligazakon.net/me

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти

Похожие новости