Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Додаток до матеріалу "ГКЦБФР має намір усоверщенствовать порядок переходу до бездокументних акцій"

6 січня 2010, 14:57
395
1
Реклама

Протокол засідання Комісії

від _____________2009 №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

__________________№____________

Зміни до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування

1. У розділі 1:

1.1. Абзац третій пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів (далі - дата припинення ведення реєстру) - дата визначена емітентом, після якої проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів не здійснюється. На цю дату реєстроутримувачем складається реєстр власників іменних цінних паперів".

1.2. Другу речення пункту 1.8 викласти в такій редакції:

1.3. Перше речення пункту 1.9 викласти в такій редакції:

"1.9. Власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується, після прийняття емітентом рішення про дематеріалізацію до дати припинення ведення реєстру має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача з реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого обрав емітент, номінальним утримувачем в реєстрі власників іменних цінних паперів, надавши зберігачу розпорядження про знерухомлення та зарахування цінних паперів з дотриманням вимог Положення про депозитарну діяльність та Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

1.4. Пункт 1.10 викласти в такій редакції:

"1.10. Емітент з метою забезпечення інтересів держави повинний повідомити відповідного суб' єкта управління об' єктами державної власності, що здійснює управління акціями випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, про отримання свідоцтва про реєстрацію випуску у бездокументарній формі не пізніше 10 (десяти) робочих днів від дати отримання цього свідоцтва".

1.5. Пункт 1.11 викласти в такій редакції:

"1.11. При переведенні випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування емітент повинний здійснити такі дії:

прийняти рішення про дематеріалізацію;

укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів з обраним ним відповідно до вимог цього Положення депозитарієм або Національним депозитарієм України (далі - депозитарій), який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується,

опублікувати в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про дематеріалізацію та повідомити про це фондові біржі, на яких акції цього емітента перебувають у лістингу, а також персонально шкірного власника та шкірного номінального утримувача, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію;

здійснити в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування;

отримати в Національному депозитарії України міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів для випуску акцій, що дематеріалізується, якщо такий номер не був присвоєних акціям цього випуску раніше;

забезпечити припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском;

забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, обраному ним відповідно до вимог цього Положення зберігачу, відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів цього випуску та переведення обліку прав власності на акції цього випуску до зберігача, якщо не всі власники знерухомили належні їм акції цього випуску".

1.6. У пункті 1.12:

у абзаці першому слова "персонально повідомити про дематеріалізацію випуску шкірного власника" замінити словами "повідомити про дематеріалізацію фондові біржі, на яких акції цього емітента перебувають у лістингу, та персонально шкірного власника та шкірного номінального утримувача";

у абзаці п'ятому, шостому та сьомому слова "номер запису" замінити словами "номер свідоцтва";

абзац сьомий після слів "Власникам акцій" доповнити словами "якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції, випуску, що дематеріалізується";

у абзаці десятому слова "Зі зберігачем" замінити словами "з обраним ним зберігачем (у разі відсутності такого договору) ";

абзац одинадцятий після слів "обраного ним зберігача" доповнити словами "з реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого обрав емітент, номінальним утримувачем в реєстрі власників іменних цінних паперів".

доповнити абзацами дванадцятим - чотирнадцятим такого змісту :

"інформацію про зобов'язання зареєстрованих в системі реєстру номінальних утримувачів до дати припинення ведення реєстру відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку);

спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму;

порядок вилучення сертифікатів акцій".

2. У розділі 2:

2.1. У пункті 2.1:

у абзаці третьому, п'ятому, шостому слова "номер запису" замінити словами "номер свідоцтва";

абзац шостий після слів "Власникам акцій" доповнити словами "якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомлять належні їм акції, випуску що дематеріалізується";

доповнити пункт абзацами десятим та одинадцятим такого змісту :

"спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму;

порядок вилучення сертифікатів акцій".

2.2. Підпункт 2.2 доповнити словами "у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

2.3. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Емітент повинний визначити дату припинення ведення реєстру, яка має бути встановлена не пізніше 70 днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію".

2.4. Абзац перший та другий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Протягом 10 робочих днів з дня отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі емітент повинний надати реєстроутримувачу:

витяг з протоколу загальних зборів, на яких було прийнято рішення про дематеріалізацію, що містить інформацію, зазначену в абзацах третьому - шостому та дев'ятому пункту 2.1 цього розділу";

2.5. Абзац перший пункту 2.5 слово в дужках " (десять) " замінити словом "робочих".

2.6. У абзаці іншому пункту 2.5 слів "визначеним згідно з п. 2.1 цього Положення" замінити словами "зазначеним у пункті 2.1 цього розділу".

2.7. У пункті 2.6 після слів "у цьому депозитарії" додати слова "крім депозитарію - номінального утримувача, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію".

3. Розділ 3 викласти в такій редакції:

"3. Припинення ведення реєстру

3.1. Не пізніше 5 робочих днів до дати припинення ведення реєстру реєстроутримувач повинний повідомити всіх зареєстрованих у системі реєстру номінальних утримувачів про качан процедури дематеріалізації. Таке повідомлення має містити:

реквізити випуску, що дематеріалізується;

дату припинення ведення реєстру, на якові припиняється проведення будь-яких операцій з цінними паперами в системі депозитарного обліку, крім операцій, пов'язаних з проведенням дематеріалізації.

На дату припинення ведення реєстру зберігачами, зареєстрованими в системі реєстру як номінальні утримувачі, на підставі отриманого від реєстроутримувача повідомлення здійснюється блокування акцій випуску, що дематеріалізується, на рахунках у цінних паперах їх власників.

Якщо номінальним утримувачем в системі реєстру зареєстрований депозитарій, він за 2 робочих дні до дати припинення ведення реєстру повідомляє всіх своїх клієнтів - зберігачів і депозитаріїв - кореспондентів про качан проведення процедури дематеріалізації, надіславши відповідне інформаційне повідомлення. Депозитарії- кореспонденти після отримання цього повідомлення повідомляють своїх клієнтів - зберігачів, на рахунках яких обліковуються знерухомлені акції випуску, що дематеріалізується, про качан проведення процедури їх дематеріалізації за 1 робочий день до дати припинення ведення реєстру. Такі повідомлення мають містити:

реквізити випуску, що дематеріалізується;

дату припинення ведення реєстру.

На дату припинення ведення реєстру :

депозитарієм на підставі отриманого від реєстроутримувача повідомлення здійснюється блокування акцій випуску, що дематеріалізується, на рахунках у цінних паперах зберігачів і депозитаріїв - кореспондентів, на яких обліковуються знерухомлені акції цього випуску;

депозитаріями- кореспондентами на підставі отриманого від депозитарію повідомлення здійснюється блокування акцій випуску, що дематеріалізується, на рахунках у цінних паперах зберігачів, на яких обліковуються знерухомлені акції цього випуску;

зберігачами на підставі отриманого від депозитарію(їв) повідомлення здійснюється блокування акцій випуску, що дематеріалізується, на рахунках у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються знерухомлені акції цього випуску.

3.2. На дату припинення ведення реєстру реєстроутримувач на підставі розпорядження емітента, що надається відповідно до п. 2.4 цього Положення, припиняє будь-які операції у системі реєстру та складає реєстр власників іменних цінних паперів (список власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів) у формі паперового документу та в електронному вигляді за станом на цю дату у 2 - 4 примірниках (по одному - емітенту; депозитарію, з яким емітентом укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів щодо випуску цінних паперів, що дематеріалізується; обраному емітентом зберігачу, якщо не всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомлили належні їм акції, випуску що дематеріалізується; Національному депозитарію України як уповноваженому на зберігання в разі, якщо глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що дематеріалізуються, депонується емітентом не в Національному депозитарії України). До реєстру не повинна включатися інформація про власників іменних цінних паперів, які знерухомили належні їм акції у номінального утримувача.

3.3. Протягом 5 робочих днів з дати припинення ведення реєстру реєстроутримувач, якщо не всі власники знерухомили належні їм акції випуску, що дематеріалізується, в присутності уповноваженої особини емітента передає, а зберігач, з яким емітент уклавши договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, приймає реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на дату припинення ведення реєстру.

3.4. Передача реєстру, складеного за станом на дату припинення ведення реєстру, до зберігача оформлюється актом приймання-передачі, який визначає передачу:

реєстру власників іменних цінних паперів, складеного за станом на дату припинення ведення реєстру, у паперовій формі в 1 чи 2 примірниках (по одному зберігачу та Національному депозитарію України як уповноваженому на зберігання в разі, якщо глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що дематеріалізуються, депонується емітентом не в Національному депозитарії України). Реєстр, що передається, повинний бути прошитий, пронумерований та засвідчений підписом посадової особини реєстроутримувача та печаткою реєстроутримувача;

реєстру власників іменних цінних паперів, складеного за станом на дату припинення ведення реєстру, в електронному вигляді на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) в 1 чи 2 примірниках в разі, якщо глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що дематеріалізуються, депонується емітентом не в Національному депозитарії України.

у разі обтяження акцій власників зобов'язаннями - копій документів, що є підставою для такого обтяження.

Акт приймання-передавання підписується керівниками або уповноваженими передставниками, засвідчується печатками реєстратора, емітента та зберігача і складається у 4 або 5 примірниках. По одному примірнику акту приймання-передачі надається: реєстратору, емітенту, зберігачу, депозитарію, з яким емітентом укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів щодо випуску цінних паперів, що дематеріалізується, та Національному депозитарію України як уповноваженому на зберігання в разі, якщо глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що дематеріалізуються, депонується емітентом не в Національному депозитарії України. Дата підписання цього акту є датою передачі реєстру реєстроутримувачем.

3.5. Протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати припинення ведення реєстру реєстратор повинний надати емітенту реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на дату припинення ведення реєстру, у 2 примірниках - 1 у формі паперового документу та 1 в електронному вигляді.

Передача реєстру оформлюється відповідним актом приймання-передавання, який підписується керівниками реєстроутримувача та емітента або їх уповноваженими передставниками та скріплюється печатками реєстроутримувача та емітента.

Якщо всі власники до дати припинення ведення реєстру знерухомлили належні їм акції, випуску, що дематеріалізується, дата підписання цього акту є датою передачі реєстру реєстроутримувачем.

3.6. Не пізніше 8 робочих днів від дати припинення ведення реєстру реєстроутримувач повинний надати депозитарію, з яким емітентом укладений договір про обслуговування емісії цінних паперів, реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на дату припинення ведення реєстру, у 2 примірниках - 1 у формі паперового документу та 1 в електронному вигляді.

Передача реєстру оформлюється відповідним актом приймання-передавання, який підписується керівниками реєстроутримувача та депозитарію або їх уповноваженими передставниками, скріплюється печатками реєстроутримувача та депозитарію.

3.7. Реєстратор здійснює передання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до умів договору на ведення реєстру.

3.8. Протягом 10 робочих днів з дати передачі реєстру реєстроутримувачем зберігач повинний надати до Національного депозитарію України як уповноваженому на зберігання у разі, якщо глобальний сертифікат випуску цінних паперів, що дематеріалізуються, депонується емітентом не в Національному депозитарії України, зазначені в п. 3.4 цього Положення реєстр власників іменних цінних паперів, складений за станом на дату припинення ведення реєстру в електронному вигляді, а також один примірник цього реєстру в паперовій формі та акт приймання-передачі.

Передача реєстру до Національного депозитарію України оформлюється відповідним актом приймання-передавання.

3.9. Реєстроутримувач, який здійснював ведення реєстру власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, неце відповідальність за збереження первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру протягом п'яти років від дати передачі реєстру реєстроутримувачем, якщо рішенням уповноваженого органу емітента не визначений Національний депозитарій України як уповноважений на зберігання таких документів.

У випадку обрання Національного депозитарію України як уповноваженого на зберігання, реєстроутримувач, який здійснював ведення реєстру випуску, що дематеріалізується, протягом 20 робочих днів з дати передачі реєстру, складеного відповідно до п.3.2 цього Положення, повинний передати для довгострокового зберігання до Національного депозитарію України як уповноваженого на зберігання первинні документи, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни у системі реєстру. Передача оформлюється актом приймання-передавання.

Реєстроутримувач, який здійснював ведення реєстру або Національний депозитарій України як уповноважений на зберігання, зобів' язані забезпечити пред'явлення первинних документів, які булі підставою для формування системи реєстру та внесення змін до системи реєстру, що знаходяться у них на зберіганні, або надання копій таких документів, уповноваженим особам емітента, зберігача, якому було передане реєстр, а також особам, які булі зареєстровані в реєстрі до дати передачі реєстру, на їх вимогу і державним органам відповідно до їх повноважень, визначених законодавством.

3.10. Реєстроутримувач повинний протягом 30 робочих днів з дати закінчення терміну зберігання, зазначеного в пункті 3.10 цього Положення, або з дати закінчення (анулювання) дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, передати для довгострокового зберігання до Національного депозитарію України первинні документи, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни у системі реєстру (якщо зазначені документи не булі передані Національному депозитарію раніше). Передача оформлюється відповідним актом приймання-передавання.

3.11. Депозитарій, зберігач та Національний депозитарій України повинні забезпечити належне зберігання переданих від реєстроутримувача документів, визначених у пунктах 3.4, 3.6, 3.8 - 3.10 цього Положення, відповідно до вимог законодавства.

4. Розділ 4 викласти в такій редакції:

"4. Депонування глобального сертифіката та зарахування акцій при їх дематеріалізації

4.1. Не пізніше 3 робочих днів від дати передачі реєстру реєстроутримувачем емітент повинний оформити глобальний сертифікат випуску акцій, що дематеріалізується, відповідно до вимог Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого рішенням Комісії від 13.09.2006 №806, затвердженого в Міністерстві юстиції України від 04.10.2006 за №1091/12965, та надати до депозитарію такі документи :

розпорядження про депонування глобального сертифіката акцій випуску, що дематеріалізується;

глобальний сертифікат випуску акцій, що дематеріалізується;

акт приймання-передавання глобального сертифіката випуску акцій, що дематеріалізується;

копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що дематеріалізується, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або в нотаріальному порядку;

довідку про викуп акцій (за наявності викуплених емітентом акцій);

розпорядження про зарахування акцій випуску, що дематеріалізується, на рахунок у цінних паперах емітента із забезпеченням відповідного обліку на цьому рахунку викуплених акцій (за наявності викуплених емітентом акцій);

примірник акту приймання-передавання, зазначеного в пункті 3.4 розділу 3 цього Положення та копію договору зі зберігачем про відкриття рахунку в цінних паперах власникам, завірену емітентом, якщо не всі власники знерухомили належні їм акції, випуску що дематеріалізується.

4.2. Протягом 3 робочих днів з дня отримання глобального сертифіката за розпорядженням емітента депозитарій зараховує на рахунок у цінних паперах емітента вказану в глобальному сертифікаті кількість акцій (далі - дематеріалізовані акції), із забезпеченням відповідного обліку викуплених емітентом акцій (за наявності).

4.3. Після зарахування дематеріалізованих акцій на рахунок у цінних паперах емітента, депозитарій на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, переданого реєстроутримувачем, за власним розпорядженням здійснює переказ цих акцій з рахунку емітента на:

рахунки в цінних паперах зберігачів та депозитаріїв - кореспондентів, на яких обліковуються знерухомлені акції випуску, що дематеріалізується, у кількості, що дорівнює кількості цих акцій;

рахунки в цінних паперах зберігачів та інших депозитаріїв, які є номінальними утримувачами у реєстрі власників іменних цінних паперів, складеного на дату припинення ведення реєстру, у кількості, що дорівнює кількості знерухомлених у цих депозитарних установах акцій випуску, що дематеріалізується, зазначеної у цьому реєстрі;

рахунок в цінних паперах зберігача, з яким емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперів власникам, у кількості, що дорівнює кількості належних цим власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

Депозитарій повідомляє всіх вище зазначених депозитаріїв та зберігачів про зарахування на їх рахунки дематеріалізованих акцій та надає розпорядження про зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах клієнтів, депонентів, на яких обліковуються заблоковані акції випуску, що дематеріалізується, і депонентів, яким ці рахунки відкриті зберігачем за договором про відкриття рахунків у цінних паперах з емітентом, та розпорядження про списання з рахунків у цінних паперах клієнтів, депонентів усіх заблокованих акцій випуску, що дематеріалізується.

4.4. Депозитарій- кореспондент після отримання розпоряджень від депозитарію:

зараховує на рахунки в цінних паперах зберігачів, на яких обліковуються знерухомлені акції випуску, що дематеріалізується, у кількості, що дорівнює кількості цих акцій;

повідомляє зберігачів про зарахування на їх рахунки дематеріалізованих акцій та надає розпорядження про зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах депонентів, на яких обліковуються заблоковані акції випуску, що дематеріалізується, та розпорядження про списання з рахунків у цінних паперах депонентів усіх заблокованих акцій випуску, що дематеріалізується.

4.5. Зберігачі, на рахунках в цінних паперах яких у депозитарії або у депозитарії - кореспонденті обліковуються знерухомлені акції випуску, що дематеріалізується, та зберігачі, які є номінальними утримувачами у реєстрі власників іменних цінних паперів, складеного на дату припинення ведення реєстру, протягом трьох робочих днів з дня отримання від депозитарію або депозитарію- кореспондента розпорядження про зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків усіх заблокованих акцій випуску, що дематеріалізується, здійснюють:

зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах депонентів, на яких обліковуються заблоковані акції випуску, що дематеріалізується, у кількості, що дорівнює кількості цих акцій;

списання з рахунків у цінних паперах депонентів усіх заблокованих акцій випуску, що дематеріалізується;

повідомлення депозитарію або депозитарію- кореспондента про виконання розпорядження про зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків усіх заблокованих акцій випуску, що дематеріалізується.

4.6. Зберігач, з яким емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, здійснює зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах цих власників не пізніше 5 робочих днів з дня отримання від депозитарію та емітента розпоряджень про зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах депонентів (власників дематеріалізованих акцій).

4.7. Депозитарій- кореспондент після отримання від усіх зберігачів повідомлень про виконання розпоряджень про зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах депонентів та списання з цих рахунків усіх заблокованих акцій випуску, що дематеріалізується, протягом одного робочого дня здійснює списання з рахунків у цінних паперах зберігачів усіх заблокованих акцій випуску, що дематеріалізується, та повідомляє депозитарій про виконання розпорядження про зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах клієнтів та списання з цих рахунків усіх заблокованих акцій випуску, що дематеріалізується.

4.8. Депозитарій після отримання від усіх депозитаріїв - кореспондентів та зберігачів, на рахунках яких обліковувалися знерухомлені акції випуску, що дематеріалізується, повідомлень про виконання розпоряджень про зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки в цінних паперах клієнтів, депонентів та списання з цих рахунків усіх заблокованих акцій випуску, що дематеріалізується, протягом одного робочого дня здійснює списання з рахунків у цінних паперах клієнтів усіх заблокованих акцій випуску, що дематеріалізується, та повідомляє емітента, депозитаріїв - кореспондентів і зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються дематеріалізовані акції, про завершення дематеріалізації.

4.9. Якщо до качану проведення процедури дематеріалізації в депозитарних установах на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів цінні папери випуску, що був дематеріалізований, булі обтяжені зобов'язаннями, депозитарні встанови після завершення процедури дематеріалізації повинні на відповідних рахунках у цінних паперах здійснити блокування дематеріалізованих цінних паперів з тим же самим режимом обтяження зобов'язаннями.

4.10. Протягом 5 робочих днів з дати депонування глобального сертифіката емітент повинний забезпечити отримання реєстроутримувачем копії глобального сертифіката, завіреної депозитарієм із зазначенням дати його депонування.

4.11. Після отримання від емітента копії глобального сертифіката реєстроутримувач протягом наступного робочого дня зобов'язаний податі до територіального органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за місцезнаходженням емітента повідомлення, яку повинне містити:

найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження реєстроутримувача;

найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження емітента;

найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження депозитарію, у якого депоновано глобальний сертифікат випуску акцій, що дематеріалізується;

дату депонування глобального сертифіката;

реєстраційний номер глобального сертифіката.

4.12. У разі неотримання протягом 20 (двадцяти) робочих днів від дати припинення ведення реєстру від емітента копії глобального сертифіката реєстроутримувач зобов'язаний протягом наступного робочого дня надати до територіального органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за місцезнаходженням емітента повідомлення, яку повинне містити:

найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження реєстроутримувача;

найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження емітента;

дату припинення ведення реєстру;

5. У розділі 5:

5.1. Пункти 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 викласти в такій редакції:

"5.1. Для забезпечення обліку прав власності на акції випуску, що дематеріалізується, на рахунках у цінних паперах власників, які булі зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, у зберігача емітент повинний укласти з обраним ним зберігачем договір про відкриття рахунків у цінних паперах цим власникам. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам не укладається у разі, якщо зберігачем, який буде здійснювати відкриття рахунків власникам, є емітент акцій випуску, що дематеріалізується.

5.2. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, що укладається між емітентом та зберігачем, має відповідати загальним вимогам законодавства з питань договірних відносин, законодавства про цінні папери та містити права, зобов'язання емітента та зберігача, що передбачені цим Положенням.

5.3. Для відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним в отриманому ним реєстрі власників іменних цінних паперів, емітент не пізніше 3 робочих днів з дати передачі реєстру реєстроутримувачем повинний надати зберігачу заяву на відкриття рахунків у цінних паперах цим власникам.

Відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах власникам здійснюється протягом 10 робочих днів з дати отримання заяви на відкриття рахунків у цінних паперах емітента.

Ідентифікація зберігачем емітента здійснюється на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів, відповідно до законодавства, яку регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та поданням оформленої відповідно до законодавства картки розпорядника рахунку та анкети емітента як юридичної особини - керуючого рахунками власників.

Ідентифікація відповідно до законодавства, яку регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, власників цінних паперів, яким булі відкриті рахунки в цінних паперах на підставі договору з емітентом, здійснюється зберігачем у момент укладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах власником цінних паперів та зберігачем.

Зарахування дематеріалізованих акцій на рахунки у цінних паперах власників здійснюється зберігачем відповідно до інформації про кількість належних цим власникам акцій, що міститься в отриманому ним від реєстроутримувача реєстрі власників іменних цінних паперів.

5.4. Зберігач приймає до виконання такі розпорядчі документи емітента щодо рахунків у цінних паперах, відкритих відповідно до договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, зазначеним в отриманому ним реєстрі власників іменних цінних паперів:

заява на відкриття рахунків у цінних паперах власникам;

розпорядження на зарахування акцій на рахунки в цінних паперах власників".

5.2. У пункті 5.5:

абзац четвертий та сьомий вилучити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий, восьмий і дев'ятий уважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим, шостим і сьомим;

у абзаці шостому слово "переукладання" замінити словом "укладання".

у абзаці сьомому слово "перерахування" замінити словом "переказ".

5.4. Виключити пункт 5.7. У зв'язку з цим пункт 5.8 уважати пунктом 5.7.

5.5. У абзаці іншому пункту 5.7 після слова "дематеріалізації" доповнити словами та цифрами "та проведення операції, зазначених у пункті 5.5 цього розділу".

5.5. Розділ 5 доповнити новими пунктами 5.8 та 5.9 такого змісту:

"5.8. Якщо зберігач, з яким емітент уклавши договір про відкриття рахунків в цінних паперах власникам, припиняє свою професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (далі - Діяльність зберігача) зберігач та емітент повинні виконати такі дії.

Зберігач повинний:

- протягом 3 (трьох) робочих днів з дати припинення діяльності, встановленої Положенням про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 22.05.2009 № 480, повідомити емітента із зворотнім письмовим повідомленням про припинення Діяльності зберігача та щодо необхідності закриття рахунків у цінних паперах власникам, що обслуговуються зберігачем відповідно до договору з емітентом, із застереженням, що у разі незакриття емітентом цих рахунків протягом 60 календарних днів з дати припинення Діяльності зберігача, належні власникам цінні папери, які обліковуються на їх рахунках у цінних паперах, будуть у подальшому зберігатися те обліковуватися :

у уповноваженого на зберігання на рахунку в цінних паперах зберігача, який залишається в системі депозитарного обліку депозитарію після припинення зберігачем Діяльності зберігача для обліку цінних паперів власників, чиї рахунки в цінних паперах не булі закриті в установленому порядку, або у зберігача- правонаступника - у разі передання Зберігачем своїх повноважень іншому зберігачу.

Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть обмежені в обігу (заблоковані) до моменту звернення цих власників або емітента до уповноваженого на зберігання або до зберігача- правонаступника щодо переказу, належних їм цінних паперів до обраного ними або емітентом зберігача або укладання договору про відкриття рахунку (рахунків) у цінних паперах у зберігача- правонаступника;

- протягом 5 (п'яти) робочих днів із зазначеної дати припинення діяльності скласти та передати емітенту обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яким булі відкриті зберігачем відповідно до договору з емітентом. До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом годині, що минувши після укладання емітентом договору із зберігачем, перевели належні їм акції цього емітента на обслуговування до іншого зберігача або уклали договір про відкриття рахунку в цінних паперах з цим зберігачем.

Обліковий реєстр складається у формі паперового документу у 2 примірниках та в електронному вигляді у 2 примірниках (по одному примірнику емітенту та новому зберігачу). Передача облікового реєстру оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими передставниками емітента та зберігача, засвідчується печатками емітента та зберігача.

Емітент протягом 60 календарних днів з дати припинення Діяльності зберігача повинний:

- отримати обліковий реєстр власників іменних цінних паперів від зберігача;

- прийняти уповноваженим органом рішення про обрання нового зберігача для укладання договору про відкриття рахунків в цінних паперах власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, отриманому від зберігача. Новий зберігач повинний мати відкритий рахунок у цінних паперах у депозитарії, в якому на рахунку в цінних паперах зберігача обліковуються акції дематеріалізованого випуску цих власників;

- укласти з новим зберігачем договір про відкриття рахунків в цінних паперах власникам, зазначеним в обліковому реєстрі, отриманому від зберігача, не та пізніше 5 робочих днів з дати укладання цього договору надати обліковий реєстр новому зберігачу для відкриття рахунків в цінних паперах зазначеним у ньому власникам та розпорядження про зарахування акцій на ці рахунки у цінних паперах.

5.9. Передача облікового реєстру оформлюється актом приймання-передавання, який підписується керівниками або уповноваженими передставниками емітента та нового зберігача, засвідчується печатками емітента та нового зберігача.

Зарахування цінних паперів здійснюється відповідно до отриманого облікового реєстру власників цінних паперів.

Переказ цінних паперів з рахунка у цінних паперах зберігача на рахунок у цінних паперах нового зберігача у депозитарії здійснюється депозитарієм протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від обох зберігачів розпоряджень про переказ цінних паперів".

Директор департаменту

методології регулювання

ринку цінних паперів О. Тарасенко

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях

Схожі новини