Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Вишам дозволили видавати дипломи власного зразка

Реклама

В Україні врегульовано процедуру ліцензування освітньої діяльності, вступу на навчання для здобуття вищої освіти, окремі питання, що стосуються забезпечення якості вищої освіти, вимоги до керівника закладу, Національної рамки кваліфікацій.

Відповідний Закон № 392-IX щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти набрав чинності сьогодні, 16 січня. Закон було опубліковано в газеті "Голос України" 15 січня.

Основні новели Закону:

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/190954_yuristv-mozhut-vdnesti-do-regulovanikh-profesy

Процедура ліцензування. Ліцензування закладів вищої освіти має відбуватись онлайн. Ліцензування для майже 100 професій скасовується, натомість запроваджується ліцензування так званих "регульованих" професій. Зокрема:

- передбачено зміст ліцензійних умов, деталізовано процедуру видачі ліцензії та повноваження МОН;

- передбачено, що у сфері вищої освіти ліцензуванню підлягають:

1) освітня діяльність закладу вищої освіти на певному рівні вищої освіти;

2) освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання;

- передбачено вичерпний перелік підстав для анулювання ліцензії, її переоформлення, звуження провадження освітньої діяльності.

Установлено, що прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється за результатами вступних іспитів і на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Вступ на навчання для здобуття вищої освіти. Врегульовано питання, пов'язані зі вступом на навчання до закладів вищої освіти, які спрямовані на підвищення рівня свідомого вибору закладів та спеціальностей вступниками, розширенням доступу до вищої освіти для мешканців тимчасово окупованої території, запровадженням мотиваційного листа при вступі (за який надаватимуть бали), врахування здобутків на міжнародних олімпіадах, збільшення питомої ваги творчих конкурсів у конкурсних балах, встановлення обов'язковості єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Зокрема:

- унормовано питання доступу до вищої освіти та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником;

- передбачено застосування технологій ЗНО для вимірювання результатів навчання, здобутих на основі профільної середньої освіти та фахової передвищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), на першому (бакалаврському) рівні (освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліста) та їх використання поряд з іншими результатами, визначеними умовами прийому до закладів вищої освіти, для прийому до закладів вищої освіти, а також для атестації здобувачів вищої освіти;

- передбачено застосування єдиного державного кваліфікаційного іспиту для атестації осіб, які здобувають ступінь на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти.

Рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації скасовується закладом вищої освіти у разі виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності, зокрема, наявності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, у порядку, встановленому Кабміном.

Міждисциплінарність. Створення умов для розвитку міждисциплінарних освітніх програм, освітніх програм спільного та подвійного диплома.

Основні елементи організації освітнього процесу та Національної рамки кваліфікацій, зокрема:

- визначення рівнів вищої освіти узгоджено з Національною рамкою кваліфікацій;

- уточнено визначення освітніх ступенів;

- враховано особливості професій, для доступу до яких запроваджено додаткове регулювання;

- передбачено норму щодо зв'язку переліку галузей знань і спеціальностей з Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

- оновлено норми, які стосуються стандартів вищої освіти, доповнено нормою щодо стандартів вищої освіти спеціальностей, необхідних для доступу до професій, для яких запроваджене додаткове регулювання;

- форми здобуття вищої освіти приведено у відповідність до Закону «Про освіту», дано визначення кожної форми.

Інші питання:

- мова навчання: особа має право здобувати вищу освіту в різних формах або поєднувати їх. Основними формами здобуття вищої освіти є: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); дуальна. Дуальна форма здобуття вищої освіти - це спосіб здобуття освіти здобувачами денної форми, що передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 до 60 % загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на робочому місці передбачає виконання посадових обов'язків відповідно до трудового договору;

- відмова від диплома державного зразка ; Університетам натомість запропоновано видавати дипломи за власним зразком, затвердженим вченою радою. 

- приведення законодавства у відповідність до положень європейських стандартів і рекомендацій із забезпечення якості вищої освіти (ESG), Міжнародної стандартної класифікації освіти та Довідника Європейської кредитно-трансферної системи, приведення Національної рамки кваліфікацій до Європейської рамки кваліфікацій;

- законодавчо визначено засади студентоорієнтованого навчання в закладах вищої освіти;

- надання статусу національного властивої йому ролі, встановлення критеріальної рамки для надання закладу вищої освіти статусу дослідницького, визначення особливостей його функціонування та управління, передача значної частини повноважень національного та дослідницького університетів для усіх закладів вищої освіти;

- зміцнено статус дослідницького університету і посилено вимоги для його надання. Статус дослідницького університету надаватимуть закладу вищої освіти строком на п'ять років;

- вже з 2020 року контракти з обраними на конкурсах ректорами будуть підписуватись із чіткими KPI та строками їхнього виконання (роз'яснення МОН).

З текстом прийнятого Закону можна ознайомитися в модулі "Законодавство" ІПС ЛІГА:ЗАКОН, замовивши тестовий доступ.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини