Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Юрист розповів про режим роботи вдома у разі надзвичайного стану

23 січня 2014, 13:17
1908
0
Автор:
Реклама

Чинне трудове законодавство України не містить прямої боронуй на введення режиму роботи вдома. Роботодавець вправі ввести режим роботи вдома для своїх працівників, не погіршуючи умів роботи і не обмежуючи тихий прав, які працівники мають при звичайних умовах. Тобто роботодавець повинний забезпечити виконання передбачених законодавством та локальними актами самого підприємства мінімальних вимог.

У законодавстві також відсутнє чітке регулювання тимчасового режиму роботи вдома. Про можливість працювати вдома свідчать положення Методичних рекомендацій щодо визначення робочих місць, якими встановлено, що в галузях народного господарства до робочих місць належать і робочі місця надомників. Надомники, згідно, п. 1 Методичних рекомендацій щодо визначення робочих місць (затверджені Наказом Мінсоцпраці № 4 від 21.06.1995), це робочі, робоче місце яких збігається територіально з місцем їх проживання. Роботові надомників регулює діючий на сьогоднішній день в частині, що не суперечить Конституції і законам України до прийняття відповідних актів, нормативно-правовий акт - Положення про умови праці надомників (затверджено Постановою Держкомпраці №275/17-99 від 29.09.1981; далі - Положення №275).

Згідно п. 1 Положення №275, надомниками вважаються особини, які уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особисто з матеріалів і з використанням знарядь і засобів праці, придбаних за рахунок коштів роботодавця.

Положенням №275 також визначено, що пріоритетне право на укладення трудового договору про роботові вдома надається жінкам, які мають дітей віком до 15 років, інвалідам і пенсіонерам, особам зі зниженою працездатністю.

У п. 7 Положення №275 зазначено, що трудовий договір про роботові вдома зазвичай укладається в письмовій формі. Однак обов'язкового дотримання письмової форми такого договору не потрібно, оскільки цього не вимагає КЗпП. Законодавство не висуває особливих вимог і до умів та порядку оформлення трудових договорів з надомними працівниками. Тому на працівників, які працюють вдома, повністю поширюються всі вимоги положень трудового законодавства, як і на будь-яких інших працівників підприємства.

Зважаючи на ті, що планується ввести режим роботи вдома тимчасово, а також на відсутність регулювання таких відносину законах та КЗпП України, вважаємо, що такий режим може бути введень наказом підприємства з доведенням його змісту до працівників у довільній формі (засобами електронної пошти чи телефонного зв'язку). У такому наказі обов'язково слід зазначити:

- у працівників вдома залишаються всі трудові права та гарантії;

- у працівників вдома не зменшується оплата праці;

- істотні умови праці та трудові обов'язки не змінюються;

- працівники не переводяться на роботові в іншу місцевість і вправі працювати за місцем свого проживання;

- у випадку необхідності надання додаткових засобів для виконання своїх трудових обов' язків вдома, працівники повинні повідомити роботодавця.

Рядків режиму роботи вдома може бути обмежений до відповідного повідомлення роботодавця про повернення до звичайного режиму роботи або ж визначений конкретною датою.

Щодо режиму надзвичайного стану

Відповідно до ст.1 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану", надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади те органів місцевого самоврядування, захисту конституційного лад, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних право і свобода людини і громадянина те право і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням рядок дії цих обмежень.

Андрій Гук

Відповідно до ст.4 цього Закону, надзвичайний стан може бути введень в разі:

- здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об' єктів життєзабезпечення;

- виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об' єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;

- спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;

- масового переходу державного кордону з території суміжних держав;

- необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади.

З огляду на зазначене, сьогодні підстави для введення режими надзвичайного стану існують і є ймовірність, що такий режим буде введено.

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводитися Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.

До введення надзвичайного стану Президент України звертається через засоби масової інформації або в інший спосіб до груп осіб, організацій, установ, які є ініціаторами чи учасниками дій, що можуть бути приводом для запровадження надзвичайного стану, з вимогою припинити свої протиправні дії протягом встановленого у зверненні рядок і попередженням про можливість введення надзвичайного стану. За умів, що вимагають невідкладних заходів для врятування населення або недопущення загибелі людей, надзвичайний стан може бути введено без попередження.

Надзвичайний стан в Україні може бути введене на рядків не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях. У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, але не більш як на 30 діб. Указ Президента України про продовження дії надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України.

Указом Президента України про введення надзвичайного стану в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання заворушенням або кримінальним правопорушенням, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей на період надзвичайного стану можуть запроваджуватися такі заходь:

1) встановлення особливого режиму в' їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводитися надзвичайний стан;

2) обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

3) посилення охорони громадського порядку та об' єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

4) заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

5) заборона страйків;

6) примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

У разі введення надзвичайного стану у зв'язку з масовими порушеннями громадського порядку, додатково можуть здійснюватися такі заходь:

1) запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особини у встановлені години доби);

2) перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду розмов, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян;

3) заборона призовникам і військовозобов 'язаним змінювати місце проживання без відома відповідного військового комісаріату;

4) обмеження або тимчасова заборона продаж зброї, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин, а також алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі;

5) тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної і холодної зброї та боєприпасів, а у підприємств, установ і організацій - також навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин і матеріалів, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин;

6) заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;

7) регулювання роботи цивільних телі- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого і колективного користування;

8) особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп' ютерні мережі;

9) порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" передбачено єдину гарантію трудових прав на годину такого режиму: особам, тимчасово переведеним на роботові, не обумовлену трудовим договором, а також залученим до робіт по ліквідації надзвичайних ситуацій у випадках, передбачених цим Законом, гарантується оплата праці відповідно до чинного законодавства.

Андрій Гукадвокат, старший юрист ЮФ "Марченко Даневич".

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини