Земельне право. Національна ліга
Земельне право. Національна ліга
Адвокатське об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери»
Адвокатське об'єднання
Відгуки клієнтів

5

Занурення до проблеми
5
Співвідноцення ціна/якість
5
Швидкість реакції на запити
5
Ясність пояснень
5
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

Чи можуть обидва засновники БО виконувати свої обов’язки на безоплатній основі, без отримання ЗП (в Статуті така можливість передбачена)?

1.08.2022, 11:42

Статтю подано у форматі відповіді на питання, зазначене у заголовку. Розкрито питання можливості представництва юридичної особи засновником (власником) в рамках цивільно-правових, а не трудових відносин (без укладення трудового договору).

Питання: Благодійна організація має двох засновників, один з яких - Голова фонду. Але обидва мають підписи в банку. Чи можуть обидва виконувати свої обов’язки на безоплатній основі, без отримання ЗП (в Статуті така можливість передбачена)?
Засновники Благодійної організації є засновниками юридичної особи а тому виходитимемо із загальних положень норм права щодо управління юридичними особами.

Відповідь: Відповідно до ст.92 ЦКУ, що врегульовує дієздатність юридичної особи, набуття цивільних прав та обов’язків, їх здійснення юридичною особою відбувається через її органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. При цьому «порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом». У певних випадках, встановлених законом, юридична особа може здійснювати свою дієздатність через своїх учасників. Відомості про органи управління разом з іншою інформацією відповідно до ст.89 ЦКУ вносяться до Єдиного державного реєстру (далі – ЄДР).

Згідно із ст.65 ГКУ «власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів». Керівника підприємства призначає (обирає) власник (власники) підприємства або уповноважений ним орган.

Отже, якщо в статуті чи в інших установчих документах підприємства не зазначено інше, то представником свого підприємства може бути власник такого підприємства, або уповноважений таким власником керівник.

При цьому з керівником, який не є засновником, а є найманим працівником відповідно до ч.4 ст.65 ГКУ «укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін». Отже з найманим керівником господарського товариства має укладатися договір (контракт). Коли між власником і керівником відносини найму відсутні, то й зазначений договір (контракт) не укладається.

 

Відповідно до ст.12 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI засновники благодійних організацій або уповноважені ними особи приймають рішення про утворення благодійних організацій, затверджують їх установчі документи та склад органів управління та приймають інші рішення, пов’язані з утворенням та державною реєстрацією благодійних організацій. А відповідно до ст.14 установчі документи благодійної організації повинні містити, у тому числі, органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень. При цьому членами виконавчого органу можуть бути одна або декілька фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Відповідно до п.13 ч.2 ст.9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV (далі – Закон № 755) в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про юридичну особу, у тому числі «відомості про керівника юридичної особи, а за бажанням юридичної особи – також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи».

Як видно з наведеного, в ЄДР не включається інформація стосовно наявності трудових відносин з керівником. Крім того, така інформація, як «дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи» свідчить про те, що між керівником юридичної особи виникають відносини представництва, що вже характеризує їх як цивільно-правові, а не як трудові правовідносини.

Слід нагадати, що згідно із ст.237 ЦКУ представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. Іншими словами, представництво виникає з цивільно-правових, а не трудових відносин. Навіть, якщо представником є працівник юридичної особи (керівник, юрисконсульт, фінансовий директор…), його повноваження як представника ґрунтується на актах ЦПХ. Що ж до трудового договору (контракту), то він лише підтверджує призначення певної фізичної особи на певну посаду, та отримання нею відповідних повноважень.  

Таким чином цілком в межах правового поля знаходиться ситуація, коли керівник юридичної особи має повноваження керівника та не має трудових правовідносин з такою юридичною особою.

Автор: Олександр Єфімов.