Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Конфлікт інтересів в адвокатській діяльності

Костянтин Медведєв, адвокат EVERLEGAL, проаналізував зазначену проблему

Особливістю адвокатської діяльності є те, що остання здійснюється переважно в конфліктному середовищі, де так чи інакше перетинаються інтереси учасників відносин. При цьому саме на адвоката покладено обов'язок представництва інтересів своїх клієнтів у відносинах з іншими особами. Трапляються випадки, коли адвокат, намагаючись добросовісно виконати свої обов'язки, опиняється в ситуації, коли інтереси його клієнтів можуть суперечити один одному, або навіть інтересам самого адвоката. Відповідно, розуміння і дотримання етичних вимог, які висуваються до адвоката, допоможе останньому запобігти виникненню конфлікту інтересів, а у разі виникнення усунути його.

Поняття та види конфліктів інтересів

Правове регулювання запобігання виникненню конфлікту інтересів в Україні зосереджено в нормах Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі Закон) та Правилах адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з'їздом адвокатів України 2017 року 09.06.2017 року, зі змінами, затвердженими З'їздом адвокатів України 2019 року 15.02.2019 року (далі - ПАЕ).

Так, у п. 8 ст. 1 Закону надано визначення конфлікту інтересів, під яким розуміється суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов'язками, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов'язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.

У науковій літературі домінуючим є підхід, за яким конфлікти інтересів поділяються на такі види:

- конфлікти інтересів, що виникають між інтересами клієнта та інтересами адвоката;

- конфлікти інтересів між інтересами клієнтів, справи яких веде адвокат;

- змішані.

Також за ознакою реальності можна виділити такі види конфлікту інтересів:

- реальний конфлікт інтересів (ідентифіковано учасників конфлікту інтересів, галузь, де в кожного з них є свої власні інтереси, і визначено безпосередньо їх взаємосуперечливі інтереси);

- потенційний конфлікт інтересів (ідентифіковано учасників конфлікту інтересів, галузь, де в кожного з них є свої власні інтереси, і визначено безпосередньо їх інтереси, які на даний момент не суперечать один одному, але за певних умов можуть стати взаємосуперечливими);

- уявний конфлікт інтересів (ідентифіковано учасників, у яких можуть виникнути конфлікт інтересів, галузь, де в кожного з них є свої власні інтереси, і визначено безпосередньо їх інтереси, які формально хоч і не суперечать одне одному, але у стороннього спостерігача складається враження, що існує конфлікт інтересів).

Уявний конфлікт інтересів існує в країнах з дуже високим рівнем стандартів етичної поведінки, і його запровадження там пов'язано із гіпотезою, що сприйняття пересічною особою певної поведінки іншої особи, як порушення, за яке відсутня відповідальність, шкодить інтересам суспільства не менше, ніж реальне порушення. В українському законодавстві, що стосується адвокатської діяльності, такого виду не запроваджено, проте це не означає, що він не може з'явитися.

Костянтин Медведєв

Вимоги до діяльності адвоката, що стосується конфлікту інтересів

Важливо зауважити, що безпосередньо виникнення конфлікту інтересів не є протизаконним і не утворює самостійного складу правопорушення. Визначальними є дії адвоката, спрямовані на попередження виникнення конфлікту інтересів, та дії адвоката в умовах конфлікту інтересів, якщо вже такий виник.

Так, п. 3 ч. 1 ст. 21 Закону встановлює обов'язок адвоката під час здійснення адвокатської діяльності невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів.

Також встановлено певні заборони. Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об'єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів ( абз. 1 ч. 1 ст. 28 Закону).

Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов'язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням, у разі, якщо:

- виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім'ї або близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об'єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов'язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

- адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги (п. 6, 7 абз. 2 ч. 1 ст. 28 Закону).

Вказані положення Закону знайшли свій розвиток у ПАЕ та були відображені в узагальненні дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо конфлікту інтересів, затвердженому рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № Х-017/2019 від 04.10.2019 року (далі - Узагальнення).

В Узагальненні звернуто увагу на те, що дотримання адвокатом принципу неприпустимості конфлікту інтересів забезпечується на всіх етапах діяльності адвоката.

На стадії прийняття доручення клієнта (ст. 20 ПАЕ). Адвокат не має права прийняти доручення, якщо інтереси клієнта об'єктивно суперечать інтересам іншого клієнта, з яким адвокат пов'язаний договором про надання правової допомоги. Адвокат не має права прийняти доручення також якщо конфлікт інтересів пов'язаний з тим, що адвокат отримав від іншого клієнта конфіденційну інформацію, що охоплюється предметом адвокатської таємниці або захищається законодавством в інший спосіб, яка має перспективу бути використаною при наданні правової допомоги новому клієнту. Ці обмеження не застосовуються в конкретному випадку за письмовою згодою клієнта (клієнтів), інтереси якого (яких) представляє адвокат та є суперечливими.

На вимогу клієнта до укладення договору про надання правової допомоги адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) також має повідомити клієнту обставини, що можуть вплинути на можливе виникнення конфлікту інтересів Таке інформування відповідно до ч. 1 ст. 16 ПАЕ, в тому числі, забезпечує вільний вибір клієнтом адвоката.

У процесі виконання доручення клієнта (ст. 34 ПАЕ). У випадку, коли адвокат дізнався про існування конфлікту інтересів між інтересами цього та інших клієнтів, а також інших осіб за обставин, зазначених у статті 20 ПАЕ, він повинен розірвати договір з клієнтом (чи кількома з клієнтів) та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, якщо не буде отримано відповідної письмової згоди клієнта (клієнтів) на подальше представництво його (їх) інтересів цим адвокатом.

У постанові КАС ВС від 24.06.2020 року у справі №821/890/18 суд зауважив, що обставини кримінальних правопорушень, вчинених 24 серпня 2017 року, відомості про які внесено до ЄРДР № 12017230080001259 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 187 Кримінального кодексу України та № 120172360080001302 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 125 Кримінального кодексу України, є пов'язаними між собою та мають однакове коло осіб, щодо яких здійснюються кримінальні провадження та допитуються свідки. Наведене свідчить, що позивач взяв на себе зобов'язання по захисту клієнтів, інтереси яких могли потенційно суперечити один одному, не отримавши письмової згоди на таке представництво від кожного з них, що, в свою чергу, не заперечується позивачем, оскільки ним не отримано письмової згоди на представництво інтересів від ОСОБА_2 та ОСОБА_3. При цьому Верховний Суд погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, що на момент укладення адвокатом ОСОБА_1 договору про надання правової допомоги зі свідком ОСОБА_3, а саме 28 листопада 2017 року, позивач достеменно знав про роль свідка ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12017230080001259 за обвинуваченням ОСОБА_2 за частиною першою статті 187 Кримінального кодексу України, в якому адвокат ОСОБА_1 є захисником обвинуваченого ОСОБА_2 відповідно до договору про надання правової допомоги від 12 вересня 2017 року та, відповідно, був обізнаний із змістом показань свідка ОСОБА_3. За таких обставин, Верховний Суд погоджується, що в даному випадку має місце конфлікт інтересів та, відповідно, порушення позивачем частини першої статті 28 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та статті 9 Правил адвокатської етики.

Після виконання доручення клієнта (ч. 2 ст. 35 ПАЕ). Обов'язки адвоката, що випливають з принципу уникнення конфлікту інтересів, продовжують діяти і після завершення виконання адвокатом договору.

Статтею 20 Правил адвокатської етики чітко не визначено, коли саме закінчується термін адвоката на представництво, тому у будь-якому випадку адвокат повинен дотримуватися усіх заходів для уникнення конфлікту інтересів між новим та попереднім клієнтами. Закінчення строку дії довіреності не свідчить про те, що конфіденційна інформація, яка стала відомою адвокату від попереднього клієнта, не може бути використаною для нового клієнта. Від адвоката вимагається отримання письмового погодження від клієнта. За відсутності письмового погодження клієнта, у разі виникнення конфлікту інтересів у процесі реалізації адвокатом договору, такий договір має бути розірваний. Верховний Суд звертає увагу позивача на те, що обов'язки адвоката, що випливають із принципу уникнення конфлікту інтересів, продовжують діяти і після завершення виконання адвокатом договору( постанова КАС ВС від 26.11.2020 року у справі №818/1718/17).

Крім того, варто зазначити, що ПАЕ передбачено обмеження, які застосовуються на будь-якому етапі діяльності адвоката (ст. 9 ПАЕ). Адвокат без письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не може представляти або захищати одночасно двох або більше клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими, або вірогідно можуть стати суперечливими, а також за таких обставин надавати їм професійну правничу (правову) допомогу. У разі отримання адвокатом конфіденційної інформації від клієнта, якому він надавав професійну правничу (правову) допомогу, пов'язаної з інтересами нового клієнта при наданні правничої допомоги, адвокат зобов'язаний отримати письмове погодження клієнтів, між якими виник конфлікт інтересів. Адвокат без письмового погодження з клієнтом, щодо якого виник конфлікт інтересів, не може представляти, захищати клієнта чи надавати йому професійну правничу (правову) допомогу, якщо інтереси клієнта суперечать власним інтересам адвоката. За відсутності письмового погодження клієнта, в разі виникнення конфлікту інтересів в процесі реалізації адвокатом договору, такий договір має бути розірваний з дотриманням умов, визначених цими Правилами.

Крім вже вказаних норм, ПАЕ у ст. 39 передбачають особливості застосування правил щодо конфлікту інтересів у відносинах з клієнтом - юридичною особою. Так, якщо у спілкуванні з посадовими особами, службовцями та іншими працівниками клієнта - юридичної особи, пов'язаному з наданням професійної правничої (правової) допомоги цьому клієнту, стає очевидним, що виникає ситуація конфлікту інтересів, адвокат повинен повідомити, що він представляє клієнта - юридичну особу і пояснити свої обов'язки, пов'язані з конфліктом інтересів. У період дії договору про надання правової допомоги клієнту - юридичній особі адвокат не повинен укладати договорів про надання правової допомоги з особами, які перебувають у трудових, цивільно-правових та інших правовідносинах з клієнтом, якщо це може суперечити інтересам клієнта - юридичній особі. Також адвокат не повинен укладати договори про надання правової допомоги із вищезазначеними особами, якщо він є носієм конфіденційної інформації, отриманої при наданні правової допомоги юридичній особі. Адвокат не може приймати доручення від клієнта, якщо суть доручення зводиться до необхідності вчинення дій в інтересах такого клієнта, спрямованих на захист його прав, які перебувають в конфлікті інтересів з юридичною особою, в якій адвокат раніше працював, або надавав професійну правничу (правову) допомогу, якщо адвокат володіє інформацією, що може бути використана проти такої юридичної особи.

Якщо при наданні правової допомоги клієнтам адвокат використовував інформацію, отриману від цих клієнтів та з відкритих джерел. Сам факт попередньої роботи адвоката в юридичній особі не може бути оцінений як беззаперечне свідчення виникнення конфлікту інтересів при наданні правової допомоги фізичним особам, які є опонентами такої юридичної особи (постанова КАС ВС від 16.07.2019 року у справі №826/7394/16).

Висновки

Виникнення конфлікту інтересів не є протизаконним і не утворює самостійного складу правопорушення. Визначальними є дії адвоката, спрямовані на попередження виникнення конфлікту інтересів, та дії адвоката в умовах конфлікту інтересів, якщо вже такий виник.

Відповідно, адвокату необхідно проявити уважність та пильність на кожному етапі своєї діяльності: на стадії прийняття доручення клієнта, в процесі його виконання та після завершення виконання доручення клієнта при укладенні договорів з новими клієнтами на предмет можливого виникнення конфлікту інтересів.

У випадку ж виникнення конфлікту інтересів, необхідно вжити передбачених способів вирішення конфлікту інтересів з обов'язковою фіксацією своїх дій у встановленій формі.

Костянтин Медведєв,

адвокат EVERLEGAL

Адвокати НААУ знаходять правові позиції в LIGA360. 100 млн рішень українських судів з можливостями аналізу, прецеденти, юридична аналітика й новини. Замов прямо сьогодні - формуй ефективні рішення в пару кліків.

Читайте також:

Воєнне правосуддя: що відбувається зараз і на що чекати далі

Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
На эту тему