Найдено: 4
Найдено: 4
Найти ближайшего
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Киев
• Хозяйственные споры • Споры о праве собственности • Договорные споры с участием физлиц • Избирательное право
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Житомир
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Житомир
Правовой статус Международного коммерческого арбитражного суда при Ассоциации «Голдэн кэпитал групп», (далее - МКАС), то есть его правосубъектность, организация деятельности,компетенция, установлен:Законом Украины «О международном коммерческом арбитраже»; Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ; Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Ассоциации «Голдэн кэпитал групп»;Регламентом Международного коммерческого арбитражного суда при Ассоциации «Голдэн кэпитал групп».МКАС, согласно Положению, является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением.МКАС принимает к рассмотрению споры, относящиеся к его компетенции, при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче ему всех или определенных споров, которые возникают или могут возникнуть между сторонами в связи с какими-либо конкретными правоотношениями, независимо от того, носят ли они договорный характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения.Порядок обращения в МКАС и рассмотрения дел определяется Регламентом Международного коммерческого арбитражного суда при Ассоциации «Голдэн кэпитал групп», а размер арбитражного сбора, взимаемого по принятому к рассмотрению делу -  Положением об арбитражных сборах и расходах (приложение к Регламенту Международного коммерческого арбитражного суда при при Ассоциации «Голдэн кэпитал групп»).Решения МКАС являются окончательными и обязательными для сторон и при отказе от их добровольного исполнения приводятся в исполнение в принудительном порядке.
• Международное публичное право • Международное частное право • Международная торговля • Международный коммерческий арбитраж
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Ровно
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Ровно

• Договорные споры с участием физлиц • Медиация
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Житомир
Оценок еще нет
Рекомендации коллег
Оценок еще нет
Житомир
При Асоціації „Голден кепітал груп” діє незалежний Постійно діючий Третейський суд (Св. №2 від 09.08.2006р., видане Житомирським обласним управлінням юстиції), який вирішує спори, що виникають з цивільних та господарських правовідносин.Основною задачею третейського суду у відповідності зі ст. 3 Закону України "Про третейські суди" є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів сторін (громадян та організацій) третейського розгляду, вживання заходів до примирення сторін та вирішення спору шляхом всебічного розгляду та вирішення спору відповідно до закону.Одним з найважливіших принципів діяльності третейського суду є те, що сторони мають право вільно обрати склад третейського суду зі списку третейських суддів суду, професіоналізму і неупередженості яких вони довіряють. На відміну від державних судів, спори розглядаються у максимально короткі строки, а при розгляді справ третейським судом забезпечується збереження комерційної, банківської таємниці або забезпечення конфіденційності інформації (якщо проти відкритого розгляду спору заперечує хоча б одна зі сторін, справа розглядається в закритому засіданні).До третейського суду за третейською угодою сторін може бути переданий будь-який підвідомчий йому спір.Правила третейського розгляду для вирішення конкретної справи визначаються Законом України "Про третейські суди", третейською угодою, Положенням та Регламентом третейського суду. Рішення Третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених Законом України "Про третейські суди" та підлягає примусовому виконанню відповідно до закону України «Про виконавче провадження».
• Хозяйственные споры • Споры о праве собственности
Награды