АДВОКАТ `Б А Л А У Ш К О `Анатолий; дистанционно, поэтому затраты оптимальные; юридическая практика более 28 лет; кредо - всегда нестандартный творческий подход

Адвокат
Відгуки клієнтів
Оцінок ще немає
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Неактивний
Опис
RU
           Адвокат "бывалый", очень много - более 28 лет юридической практики во всех отраслях права (от регистрации до абонентного сопровождения бизнеса). То есть "решаются" вопросы не только по уголовным делам, но и по гражданским, хозяйственным, против незаконных действий "фискально-налоговых" субъектов властных полномочий (админдела публичного права),  в том числе финансово-банковские отношения, земельные, антирейдерские и тому подобное, а также дела об административных проступках (о ДТП и др.). Напористый - дела всегда доводятся до "максимального кипения" и до логического завершения. Процент "положительных" дел - примерно 90%. Участник боевых действий в Афганистане (военная разведка полка воздушно-десантных войск). Та закалка, полученная в «продуваемых всеми ветрами войсках», осталась до седых волос. Есть государственные награды. Ранее, перед адвокатской деятельностью, работал в прокуратуре (7 лет), пройдя путь от следователя, старшего следователя и до руководящей работы прокурора по надзору в областной инстанции, за что имел различные поощрения, в том числе за раскрытие сложных и тяжких неочевидных преступлений.
            Перед началом каждой правовой работы принцип: всегда проводится предварительное изучение ситуации (если хотите - психолого-детективная разведка) и правовая экспертиза для определения положительного прогноза. Только после этого формируется стратегия защиты интересов доверителя, которая по ходу гибко дополняется и выполняется практически.
======================================
UKR
              Адвокат "бувалий", дуже багато - більше 28 років юридичної практики у всіх галузях права (від простої реєстрації до абонентного супроводження бізнесу). Тобто "вирішуються" питання не тільки у кримін-х справах,але і в цивільних, господарських, проти незаконних дій "фіскально-податкових" суб'єктів владних повноважень (адмінсправи публічного права), у тому числі щодо фінансово-банківських відносин, земельних, антирейдерських тощо, а також у справах про адміністративні проступки (про ДТП та ін). Напористий - справи завжди доводяться до "максимального кипіння" і до логічного завершення. Відсоток "позитивних" справ - приблизно 90 %. Учасник бойових дій в Афганістані (військова розвідка полку повітряно-десантних військ). Той гарт від служби в «продуваємих всіма вітрами військах» залишився до сивини. Є державні нагороди. Раніше, перед адвокатською діяльністю, працював у прокуратурі (7 років), пройшовши шлях від слідчого,старшого слідчого до керівної роботи прокурора по нагляду обласної інстанції, за що мав різні заохочення, в тому числі за розкриття складних неочевидних і тяжких злочинів.
              Перед початком кожної правової роботи принцип: завжди проводиться попереднє вивчення ситуації (якщо хочете - психологічно-детективна розвідка) та юридична експертиза для визначення позитивного прогнозу. Тільки після цього формується індивідуальна стратегія захисту інтересів довірителя, яка по ходу гнучко доповнюється та виконується практично.
Читати далі
Cфери практик
Сімейне право
Розлучення та поділ майна
Кримінальна практика
Захист обвинувачених
Судова практика
ДТП
Спори про право власності
ІТ-сфера
Інтелектуальна власність на ПО
Більше спеціалізацій
Сертифікати
Робочі мови
українська, російська, англійська