Найдено: 2
Раскрыть карту
Найти ближайшего
Міжнародний комерційний арбітраж при AGCG
Третейский суд
11-20 сотрудников
Житомир
11-20 сотрудников
Житомир
Правовой статус Международного коммерческого арбитражного суда при Ассоциации «Голдэн кэпитал групп», (далее - МКАС), то есть его правосубъектность, организация деятельности,компетенция, установлен:Законом Украины «О международном коммерческом арбитраже»; Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ; Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Ассоциации «Голдэн кэпитал групп»;Регламентом Международного коммерческого арбитражного суда при Ассоциации «Голдэн кэпитал групп».МКАС, согласно Положению, является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением.МКАС принимает к рассмотрению споры, относящиеся к его компетенции, при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче ему всех или определенных споров, которые возникают или могут возникнуть между сторонами в связи с какими-либо конкретными правоотношениями, независимо от того, носят ли они договорный характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения.Порядок обращения в МКАС и рассмотрения дел определяется Регламентом Международного коммерческого арбитражного суда при Ассоциации «Голдэн кэпитал групп», а размер арбитражного сбора, взимаемого по принятому к рассмотрению делу -  Положением об арбитражных сборах и расходах (приложение к Регламенту Международного коммерческого арбитражного суда при при Ассоциации «Голдэн кэпитал групп»).Решения МКАС являются окончательными и обязательными для сторон и при отказе от их добровольного исполнения приводятся в исполнение в принудительном порядке.
• Международное частное право • Международное публичное право • Международная торговля • Международный коммерческий арбитраж
Постійно діючий Третейський суд при AGCG
Третейский суд
11-20 сотрудников
Житомир
11-20 сотрудников
Житомир
При Асоціації „Голден кепітал груп” діє незалежний Постійно діючий Третейський суд (Св. №2 від 09.08.2006р., видане Житомирським обласним управлінням юстиції), який вирішує спори, що виникають з цивільних та господарських правовідносин.Основною задачею третейського суду у відповідності зі ст. 3 Закону України "Про третейські суди" є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів сторін (громадян та організацій) третейського розгляду, вживання заходів до примирення сторін та вирішення спору шляхом всебічного розгляду та вирішення спору відповідно до закону.Одним з найважливіших принципів діяльності третейського суду є те, що сторони мають право вільно обрати склад третейського суду зі списку третейських суддів суду, професіоналізму і неупередженості яких вони довіряють. На відміну від державних судів, спори розглядаються у максимально короткі строки, а при розгляді справ третейським судом забезпечується збереження комерційної, банківської таємниці або забезпечення конфіденційності інформації (якщо проти відкритого розгляду спору заперечує хоча б одна зі сторін, справа розглядається в закритому засіданні).До третейського суду за третейською угодою сторін може бути переданий будь-який підвідомчий йому спір.Правила третейського розгляду для вирішення конкретної справи визначаються Законом України "Про третейські суди", третейською угодою, Положенням та Регламентом третейського суду. Рішення Третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених Законом України "Про третейські суди" та підлягає примусовому виконанню відповідно до закону України «Про виконавче провадження».
• Споры о праве собственности • Хозяйственные споры